NEWS & EVENT Fast, Safe, Convenient : The best way to explore the Gulf of Thailand!


Temporary suspension of some routes Since 28 April 2021 27 April 2021

ทางบริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด ได้รับทราบนโยบายของภาครัฐ ในการให้ความร่วมมือในการคัดกรองการเดินทาง และขอปฏบัติตามมาตราการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดชุมพร และสุราษฏร์ธานี ทางบริษัทฯ จึงของด เส้นทางการให้บริการเส้นทางบางเส้นทางเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
และเรายัง เปิด ให้บริการตามปกติทุกวัน ตามตารางด้านล่างนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบตารางการให้บริการของเรา กับสาขาต้นทางที่ท่านเดินทางได้ทุกวัน
Due to notified from Government about Covid 19 situation , Lomprayah high speed will postpone some route start from 28 April 21 onword.
We apologize for any inconvinence.
back
Round trip
Oneway trip