NEWS & EVENT Fast, Safe, Convenient : The best way to explore the Gulf of Thailand!


ปรับรอบเดินเรือเส้นทาง ชุมพร-เกาะเต่า-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 14 June 2021

ประกาศ!! ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 
ทางบริษัทฯขอปรับรอบเดินเรือเส้นทาง ชุมพร-เกาะเต่า-ชุมพร เหลือเฉพาะวันศุกร์ อาทิตย์ ของทุกสัปดาห์ โดยมีเวลาการให้บริการเส้นทาง และเวลาดังนี้

back
Round trip
Oneway trip